top of page

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

Переглянути повну версію

І. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

          В основі стратегії  розвитку опорного комунального закладу «Ліцей Козятинської міської ради Вінницької області» лежить принцип дитиноцентризму. Це означає, що:

 • навчаючись у ліцеї, дитина не готується до життя, а сьогодні живе повноцінним життям, а відтак  її особисті проблеми настільки ж реальні й важливі, як і особисті проблеми дорослих;

 • здатність зростати – важлива відмінність дитини від дорослого, тож її особистісне зростання – найбільш важлива мета, навколо якої мають об’єднуватися батьки й вчителі;

 • розвиток дітей відбувається через активну взаємодію з оточуючим середовищем, тому освітнє середовище, в якому вони перебувають, має бути мотивуючим і безпечним;

 • в основі взаємовідносин «учень-учитель» лежить  ідея прав дитини, повага до її гідності. Дитина – суб’єкт освітнього процесу.

Виходячи з цього, визначено наступні основні  принципи розвитку нашого закладу:

 • соціальна обґрунтованість змісту та напрямів розвитку ліцею на засадах гуманізму, відкритості і доступність освіти. Ми з усією відповідальністю реалізуємо ідею рівного доступу до якісної освіти для учнів нашої територіальної громади;

 • інноваційність змісту освіти, її відповідність потребам особистості та  цільова спрямованість на розвиток компетентностей, системність знань з акцентом на практичну, регіональну зорієнтованість;

 • принцип партнерства як основа  взаємної відповідальності за виховання дітей, збереження їх фізичного, інтелектуального, психічного, духовного здоров'я, підготовки до успішної реалізації життєвих планів;

 • принцип духовного розвитку особистості як провідна ідея освіти, що відображає потреби мешканців Козятина у вихованні молоді на засадах духовних цінностей українського народу, взаєморозуміння поколінь.

 

 

ІІ. ЦІННОСТІ ЛІЦЕЮ

СПІЛЬНОТА

Ліцей – це спільнота вчителів, учнів, батьків, обслуговуючого персоналу, випускників і друзів закладу, людей, які створюють, поважають, зберігають і розвивають його традиції.

 

ОСОБИСТІСТЬ

        У нашому закладі органічно поєднуються освітній і виховний процес у всіх його складових з акцентом на формуванні ключових компетентностей, необхідних успішній особистості в ХХІ столітті.  Ми докладаємо всіх зусиль, щоб кожний випускник ліцею був самодостатньою, освіченою, відповідальною, творчою особистістю.

 

ПАРТНЕРСТВО

        Учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями та прагненнями, є зацікавленими й рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за його результати.

 

ІНТЕЛЕКТ

        Ми навчаємо наших учнів визнавати цінність інтелекту в усіх його проявах як головної умови успішної  реалізації поставлених цілей в сучасному суспільстві.

 

КРЕАТИВНІСТЬ

       Ми створюємо  умови для розвитку і заохочуємо креативні ідеї та рішення, виконання завдань нестандартними методами.

 

ЯКІСТЬ

       Ми дотримуємося найвищих стандартів освітньої діяльності шляхом розбудови дієвої внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Ми відзначаємо всіх учасників освітнього процесу за досягнуті результати та відданість цінностям ліцею.

 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ

        Ми послуговуємося  етичними принципами та визначеними законами правилами, що забезпечують  довіру до результатів навчання.

 

ГУМАНІЗМ

        Ліцей сповідує принципи гуманізму, визнає людську гідність, права і свободи. Ми створюємо особливо доброзичливу атмосферу у стосунках між усіма учасниками освітнього процесу.

 

ДЕМОКРАТІЯ

         Ми визнаємо незалежність мислення, відкритість, право на критику та увагу до критики наріжними  принципами демократії. Ми створюємо обстановку нетерпимості до будь-яких проявів авторитаризму і «совковості».

 

 

ІІІ. МІСІЯ ЛІЦЕЮ

           Опорний комунальний заклад «Ліцей Козятинської міської ради Вінницької області» є закладом загальної середньої освіти, зорієнтованим на високу якість навчання та формування успішної особистості, здатної незалежно мислити і відповідально діяти згідно з принципами добра та справедливості.

 

ІV. ВІЗІЯ  ЗАКЛАДУ

         Школярі  як специфічна соціальна група по-особливому інтегруються в суспільство. Вони більшою мірою, ніж інші верстви населення, адаптуються до швидких змін та трансформації суспільства. Усвідомлюючи це, наш заклад має стати  для кожного учня багатофункціональним освітнім хабом, що будує свою діяльність на засадах педагогіки партнерства і формує високоосвічену соціально відповідальну особистість, готову впевнено і компетентно реагувати на життєві виклики.

 

V.ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ (скорочено)

І. До стратегічної цілі «Створення комплексу умов для рівного доступу до якісної освіти, забезпечення права вибору індивідуальної освітньої траєкторії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та потреб мешканців територіальної громади»

ІІ. До стратегічної цілі «Побудова освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства з урахуванням потреб, суспільних запитів і державних вимог»

ІІІ. До стратегічної цілі «Забезпечення довіри до результатів навчання через розвиток інституту академічної доброчесності та удосконалення системи оцінювання навчальних досягнень учнів»

ІV. До стратегічної цілі «Створення мотивуючого, безпечного, інклюзивного освітнього середовища, забезпечення енергоефективності»

V. До стратегічної цілі «Перезавантаження методичної роботи на засадах її підпорядкованості вирішенню стратегічних завдань діяльності закладу»

VІ. До стратегічної цілі «Створення виховної системи закладу на засадах духовних цінностей українського народу, формування особистісних якостей, життєвої позиції й світогляду  школярів»

 

VІ.СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

         Стратегічними цілями діяльності опорного комунального закладу «Ліцей Козятинської міської ради» є:

 • створення комплексу умов для рівного доступу до якісної освіти, забезпечення права вибору індивідуальної освітньої траєкторії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та потреб мешканців територіальної громади;

 • побудова освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства з урахуванням потреб, суспільних запитів і державних вимог;

 • забезпечення довіри до результатів навчання через розвиток інституту академічної доброчесності та удосконалення системи оцінювання навчальних досягнень учнів;

 • створення мотивуючого, безпечного, інклюзивного освітнього середовища, забезпечення енергоефективності;

 • перезавантаження методичної роботи на засадах її підпорядкованості вирішенню стратегічних завдань діяльності закладу;

 • створення виховної системи закладу на засадах духовних цінностей українського народу, формування особистісних якостей, життєвої позиції й світогляду  школярів.

bottom of page