Схвалено на засіданні педагогічної ради (протокол №5 від 07.05.2017 р.)

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС І-ІІІ СТУПЕНІВ

 «ЛІЦЕЙ-ШКОЛА»  КОЗЯТИНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ

 ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

І. Загальні положення

 

Розбудова незалежної держави, формування національної економіки на засадах ринкової економічної моделі, діяльність України на міжнародній арені як рівноправного суб'єкта міжнародних відносин - надзвичайно складний процес. Наразі соціум потребує нового, адекватного сучасному етапу розвитку рівня  якості освіти, який би сприяв формуванню у школярів творчого мислення та соціальної усталеності, моральності та гуманності, підприємливості, практичних здібностей. Усе це складає основу соціального замовлення суспільства сучасній школі.

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ комунального закладу «Навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів «ліцей-школа»  Козятинської  міської ради Вінницької області" ґрунтується на врахуванні місцевих умов, а також передбачає істотні зміни, зумовлені сучасними тенденціями розвитку інноваційного суспільства та ринку праці.

 

ІІ. Концептуальні компоненти

 

     Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів «ліцей-школа»  Козятинської  міської ради Вінницької області"  є складовою комплексної системи освіти як соціокультурного феномена суспільства та втілює гуманістичну тріаду сучасної філософії освіти: людина - освіта – соціум. Освітній процес у нашому навчальному закладі  розглядається у двомірному ракурсі: як соціальний інститут і як один із секторів ринку освітніх послуг.

      В основу теоретико - методичного підґрунтя діяльності закладу покладені концептуальні стандарти міжнародного рівня:

 • концепція неперервної освіти (frequent contіnuіng educatіon), яка останнім часом розглядається як навчання протягом життя (lіfe-long learnіng). Вона передбачає, що навіть за наявності фундаментальної освіти людина повинна з певною регулярністю оновлювати свої знання не тільки з ініціативи установи, але й за власним бажанням;

 • концепція «установи, що навчається» (learnіng organіzatіon), згідно якої формування індивідів, які здатні реагувати на нові вимоги за допомогою постійного навчання й неперервної освіти, здійснюється паралельно з формуванням менеджменту установи, яка формує певні якості. Саме установа повинна виробити в собі системи, механізми й корпоративну культуру, які в змозі забезпечити її потужний внутрішній потенціал для адаптації за допомогою навчання в динамічному зовнішньому середовищі й наступному формуванні та розвиткові кадрового потенціалу, що відповідає мінливим завданням, які безупинно змінюються;

 • Концепція «управління знаннями» (knowledge management), в якій акцентується увага на тому, що при сучасному загостренні конкуренції, динаміці змін, орієнтації на прибуток та пошуку переваг, особливого значення набуває управління знаннями, які перетворюються у вирішальний фактор боротьби за конкурентоздатність.

В основі концепції програми розвитку ліцею-школи лежить ідея впровадження принципово нового підходу до кінцевого продукту освітньої діяльності - випускника. Школярі як специфічна соціальна група по-особливому інтегруються в суспільство. Вони більшою мірою, ніж інші верстви населення, сприйнятливі до нових умов та трансформації суспільства. Тому формуються нові принципи розвитку нашого закладу, а саме:

 • соціальна обґрунтованість змісту та напрямів розвитку на засадах гуманізму, демократичності, відкритості і доступність освіти;

 • інноваційність змісту освіти, її відповідність потребам особистості та її цільова спрямованість на ринкові економічні відносини, системність та систематичність знань, які мають практичну, регіональну зорієнтованість;

 • принцип духовного розвитку особистості як провідна ідея освіти, що відображає потреби мешканців Козятина у вихованні молоді на засадах духовних цінностей українського народу, взаєморозуміння поколінь;

 • забезпечення права вибору кожного щодо типу, форми освіти, участі в організації навчально-виховного процесу;

 • принцип здорового способу життя як умова забезпечення та зміцнення психічного та фізичного здоров'я всіх учасників навчально-виховного процесу.

 • принцип партнерства як основа створення партнерських стосунків між педагогами, учнями, батьками, що дасть змогу забезпечити дієву систему взаємної відповідальності за виховання дітей, збереження їх фізичного, психічного, духовного здоров'я, підготовки до успішної реалізації життєвих планів.

 

ІІІ. Мета та завдання діяльності закладу

 

Наразі соціум потребує нового, адекватного сучасному етапу розвитку рівня та якості освіти, яка б сприяла формуванню у школярів творчого мислення, моральності та гуманності, підприємливості, практичних здібностей. Усе це складає основу соціального замовлення суспільства для сучасної школи.

Метою функціонування комунального закладу «Навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів «ліцей-школа»  Козятинської  міської ради Вінницької області» є оволодіння школярами основними компетенціями та набуття досвіду самореалізації у реальному житті. Загальна мета конкретизується у завданнях, а саме:

 • забезпечення зростання якості освіти, створення комплексу умов рівного доступу до неї з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та потреб мешканців міста;

 • побудова навчального процесу з урахуванням потреб, суспільних запитів і державних вимог;

 • формування в учнів свідомого мотивованого вибору свого професійного майбутнього через профільне навчання;

 • стимулювання творчої самореалізації особистості у навчальній, виховній, позашкільній діяльності як за ініціативою самої дитини, так і при стимулюванні її мотивації до активності, самостійної діяльності в процесі навчання;

 • впровадження ефективних інноваційних технологій, поширення новаторських ідей, кращого вітчизняного й закордонного досвіду в галузі освіти.

 • впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційної освіти у навчальний процес для покращення якості та ефективності навчального процесу;

 • удосконалення методичних і дидактичних методів, технологій, форм для підвищення рівня якості освіти;

 • якісне комплектування навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами, підвищення рівня фахової педагогічної майстерності;

 • створення виховної системи навчального закладу на засадах духовних цінностей українського народу, формування особистісних якостей, життєвої позиції й світогляду у школярів;

 • формування позитивних цінностей школярів та забезпечення особистісно орієнтованого підходу в процесі освітньої діяльності на всіх ступенях навчання.

Ціннісними орієнтирами освіти школярів є: розвиток творчого потенціалу особистості та створення умов щодо її інтеграції у суспільство; виховання самостійності дієвого творчого мислення, формування креативної поведінки, впевненості у власних силах; набуття досвіду щодо самореалізації, самоосвіти та саморозвитку у соціумі.

 

ІV. Стратегічні напрями розвитку закладу

 

В основу визначення стратегічних напрямів розвитку навчального закладу покладена ідея узгодження інтересів усіх учасників навчально-виховного процесу. Відтак основними стратегічними напрямками є:

 • формування інформаційно-методичних, матеріально-технічних, правових, соціально-економічних і фінансових засад розвитку навчального закладу, науково-методичне та нормативне забезпечення його функціонування у місті;

 • удосконалення механізму управління навчального закладу для оптимального розвитку та підвищення якості функціонування;

 • оновлення педагогічних форм, методів, технологій для забезпечення якості на рівні сучасних стандартів;

 • створення, розширення та вдосконалення існуючих профорієнтаційних заходів;

 • забезпечення психолого-педагогічного та медичного супроводу організації життєдіяльності учнів, запровадження системного моніторингу фізичного, психічного та духовного здоров'я дітей;

 • формування національної самоідентичності та міжкультурної толерантності з урахуванням внутрішніх міжетнічних, міжрелігійних відносин і перспектив інтеграції українського суспільства в європейський простір;

 • посилення кадрового потенціалу як важливого ресурсу інноваційного розвитку та ефективної діяльності навчального закладу;

 • здійснення аналітичного оцінювання, прогнозування, вибір альтернатив, визначення необхідних ресурсів (матеріально-технічних, фінансових, людських), яке забезпечить ефективний науково-методичний та організаційний супровід освітнього процесу;

 • створення системи методичних заходів щодо розвитку професійної компетентності інтелектуально-кадрового потенціалу вчителів, поширення та впровадження позитивного досвіду роботи;

 • розробка реальної моделі забезпечення відкритості та доступності освітньої діяльності перед громадськістю.

 

V. Професійна компетентність педагога ліцею-школи

 

Критерієм професійної компетентності педагога визнається суспільна значимість результатів праці фахівця, його авторитет, соціальний статус у конкретному виді діяльності, а також професійна готовність до змін, соціально-педагогічна ерудиція, здатність оперувати інформацією, готовність до постійного самонавчання та саморозвитку, комунікабельність та емоційна стабільність, здатність до прийняття рішень. та організації, відкритість.

У своїй діяльності педагогічний колектив ліцею-школи враховує наступні принципи:

 • Навчаючись у ліцеї-школі, дитина не готується до життя, а сьогодні живе повноцінним життям, і його особисті проблеми настільки ж реальні і важливі для нього, як і особисті проблеми дорослих.

 • Здатність зростати – важлива відмінність від дорослого, особистісне зростання дитини – найбільш важлива мета, розв’язанню якої мають сприяти дорослі.

 • Розвиток людини відбувається через активну взаємодію з оточуючим середовищем, через власну розвиваючу діяльність.

 • Середовище, в якому знаходяться діти, має сприяти їхньому розвитку.

 • Дітям необхідно надати можливість випробовувати себе у різноманітних видах діяльності.

 • В основі взаємовідносин «учень-учитель» – ідея прав дитини, повага до її гідності. Дитина – суб’єкт навчально-виховного процесу.

 • Ліцей-школа створює і вдосконалює умови, які дозволяють особистості стати суб’єктом власного розвитку, поглиблює форми спільної життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу з метою повного виявлення та розвитку їхньої індивідуальності.

 

VІ. Модель управління

 

Основними принципами  управлінської діяльності в ліцеї-школі  визнано:

 • концептульність управління, його інтенсифікація;

 • психологізація управлінського менеджменту;

 • інформаційне забезпечення процесу управління;

 • дослідження динаміки розвитку навчального закладу з усіх напрямків діяльності на основі моніторингових процедур;

 • реалізація принципів особистісно зорієнтованого управління школою;

 • демократизація управління шляхом впровадження адаптивної моделі державно-громадського управління.

З метою демократизації контролю в управлінській діяльності передбачається залучення до нього працівників всіх підрозділів закладу, робота педагогів-новаторів в режимі самоконтролю, оволодіння технологією експертної діяльності.

Модель управлінської діяльності в ліцеї-школі враховує місцеві особливості і специфіку закладу, конкурентоздатність освітніх послуг, передбачає посилення взаємодії з батьками і громадськістю, більшу відкритість і демократизм, органічне поєднання засобів державного впливу з громадським управлінням. Розробка шкільного змісту освіти, управління стратегією розвитку школи  не є прерогативою командної «верхівки». Управління складною соціальною структурою, якою є сучасна школа, в сучасних умовах неможливе без участі батьків, учнів, громадськості.

 

VІІ. Фінансово-господарська діяльність

 

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на основі коштів Державного та місцевого бюджетів, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування закладу для забезпечення належних умов його життєдіяльності.

Матеріально-технічне забезпечення умов реалізації Концепції розвитку закладу здійснюється шляхом:

 • зміцнення матеріально-технічної бази;

 • створення нових навчальних кабінетів;

 • поповнення існуючих кабінетів навчально-наочними посібниками, довідковою, методичною, науково-популярною літературою;

 • придбання комп’ютерної техніки, технічних засобів навчання;

 • поповнення бібліотечного фонду;

 • придбання меблів, спецодягу.

 

VІІІ. Прикінцеві положення

 

Колектив ліцею-школи  має на меті створити школу самовизначення особистості шляхом утвердження педагогічної системи особистісно-родинно-орієнтованого спрямування, з активним залученням сімей та громадськості, яка діятиме як навчальний центр для них.

У нашому закладі кожна дитина має почувати себе впевнено, комфортно, мати право вибору вільно висловлювати думки, брати участь в управлінні школою, розуміти і поділяти шкільну філософію, наші професійні та моральні цінності, цілі та задачі, власну відповідальність за їх реалізацію.

Ми переходимо від школи, в якій дитину вчать і виховують, до школи, де вона вчиться, виховується, розвивається власними зусиллями за допомогою і підтримкою вчителів. Гуманістична педагогічна система ліцею-школи має виробити на основі самовизначення вчителів і учнів (у їх співпраці) індивідуальні шляхи і засоби освіти, спрямовані на самовдосконалення кожного.

Ліцей-школа має бути місцем, де можна послідовно моделювати суспільство, до якого ми хочемо підготувати нове покоління, забезпечити підготовку до життя в ринкових умовах.

У такому середовищі надається перевага вихованню благородної людини, моральної, високодуховної.

Ліцей-школа відмовляється від залишків авторитарної педагогіки, від віри у всесилля традиційних методів, а впроваджує інноваційні технології на основі педагогіки партнерства.