top of page

Концепція оцінювання

І. ВСТУП

Положення про систему оцінювання навчальних досягнень учнів ОКЗ «Ліцей Козятинської міської ради Вінницької області» (далі – Положення)  окреслює  підходи до оцінювання результатів навчання учнів в умовах особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання.   

ОЦІНЮВАННЯ – це процес спостереження за навчальною та пізнавальною діяльністю учнів, а також процес опису, збору, реєстрації та інтерпретації інформації про учня з метою покращення якості освіти в ліцеї.

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ – це сукупність процесів оцінювання якості результатів навчання, що здійснюється для визначення ступеня відповідності досягнутих результатів запланованим.

Система оцінювання результатів навчання учнів в ліцеї включає принципи, види, форми, методи оцінювання, шкалу, критерії, правила і процедури, за якими здійснюється оцінювання, а також відповідний інструментарій.

 

ІІ. ПРИНЦИПИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ У ЛІЦЕЇ

 

Принципи оцінювання визначають основні засади, які створюють культуру оцінювання в закладі. В основу  системи оцінювання навчальних досягнень учнів ліцею покладено наступні принципи:

 • Об'єктивність та справедливість. Здійснення ретельної розробки конкретних критеріїв оцінки. Критерії попереджають небезпеку використання оцінки та позначки як інструменту тиску на учня.

 • Інтегрованість. Здійснення оцінювання як запланованої та ретельно продуманої складової частини процесу навчання. 

 • Відкритість. Повідомлення учням критеріїв та методів оцінювання заздалегідь, перед виконанням роботи. Учні можуть брати участь у розробці критеріїв оцінки.

 • Доступність. Прагнення до простоти та ясності форм, методів, цілей та самого процесу оцінювання для всіх учасників освітнього процесу.

 • Систематичність. Оцінювання носить систематичний і послідовний характер.

 • Доброзичливість. Створення умов партнерських відносин між учителем і учнями, стимулювання зростання досягнень, спрямованих на розвиток та підтримку учнів, насамперед дітей з особливими освітніми потребами.

    Оцінка є конфіденційною інформацією, доступною лише для учня/учениці та його/її батьків (або осіб, що їх замінюють).

 

ІІІ. ВИДИ ОЦІНЮВАННЯ

 

     Основними видами оцінювання результатів навчання учнів у ліцеї є діагностичне, формувальне, поточне та підсумкове: тематичне, семестрове, річне. 

У залежності від  мети, змісту та процедури здійснення в ліцеї  застосовуються наступні види оцінювання – діагностичне, формувальне та підсумкове оцінювання.

 • Діагностичне оцінювання – це визначення стартового рівня сформованості знань, умінь та навичок та компетентностей учня. Діагностичне оцінювання, зазвичай, проводиться на початку навчального року чи першому занятті вивчення теми, навчального розділу.

Метою діагностичного оцінювання є отримання інформації про те, де учні знаходяться щодо цілей навчання на початку вивчення програмної теми чи розділу. Діагностичне оцінювання дозволяє вчителю скоригувати навчальний план, який відповідатиме запитам учнів, або допомагає спрогнозувати і надалі подолати можливі труднощі у навчанні та вченні.

 • Формувальне оцінювання – це цілеспрямований безперервний процес спостереження за навчанням учня. Під час даного виду оцінювання проводиться проміжні перевірочні роботи, оцінка за яких у журналі виставляється, а формувальна оцінка фіксується у індивідуальному журналі вчителя.  Воно ґрунтується на оцінюванні відповідно до критеріїв і передбачає зворотний зв'язок. 

Метою формувального оцінювання є коригування діяльності вчителя та учнів у процесі навчання. Коригування діяльності передбачає постановку завдань учителем або спільно з учнями для покращення результатів навчання. Формувальне оцінювання дає можливість вчителю відстежувати процес просування учнів до цілей їх навчання і допомагає вчителю коригувати навчальний процес на ранніх етапах, а учневі – усвідомити велику відповідальність за свою освіту.

      Формувальне (поточне формувальне) оцінювання, окрім рівневого або бального, може здійснюватися у формі самооцінювання, взаємооцінювання учнів, оцінювання вчителем із використанням окремих інструментів (карток, шкал, щоденника спостереження вчителя, портфоліо результатів навчальної діяльності учнів тощо). 

 • Підсумкове оцінювання призначене визначити рівень сформованості знань, умінь, навичок, компетентностей при завершенні вивчення теми, розділу до певного періоду часу. Підсумкове оцінювання проводиться за результатами виконання різних видів перевірочних робіт (тесту, контрольної, лабораторної, дослідницької роботи, твору, есе, проєкту, усної презентації тощо). 

 

ІV. ФОРМИ І МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

 

Педагогічні працівники ліцею самостійно визначають форми оцінювання результатів навчання учнів з певного предмета, орієнтуючись на принцип педагогічної доцільності та враховуючи специфіку навчального предмета та особливості учнів.

Обов’язковим є оприлюднення і пояснення вчителем  критеріїв оцінювання – як загальних, так і розроблених для оцінювання окремих видів робіт.

При оцінюванні деяких видів робіт в ліцеї може застосовуватися  «правило другого шансу» (учень має право переписати роботу або перездати завдання). Види діяльності, оцінювання яких підпадає під дане правило, визначені правилами і процедурами оцінювання з окремих предметів.

Форми оцінювання та види робіт, які підлягають оцінюванню з фіксацією в класному журналі: 

 • усна (індивідуальне та фронтальне опитування); 

 • письмова (діагностичні, самостійні та контрольні роботи, тестування); цифрова (тестування в електронному форматі); 

 • графічна (робота з діаграмами, графіками, схемами, контурними картами); 

 • практична (дослідження, навчальні проєкти, роботи з біологічними об'єктами, виготовлення виробів тощо). 

 

V. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

У ліцеї застосовується дванадцятибальна шкала оцінювання навчальних досягнень учнів.

 

Із загальними особливостями процедури оцінювання навчальних досягнень учнів з різних предметів можна познайомитися за цим покликанням

bottom of page